Χαρακτηριστικά : Σκίαση 90 % για προστασία από τον ήλιο
Χαρακτηριστικά : Σκίαση 40 % για κάλυψη αγροτικών καλλιεργειών και για οικοδομές

X